Behandelovereenkomst

 

 

Naam behandelaar: Anne-Corinne Boulan

Naam praktijk                           : ACB-Praktijk

Adres praktijk                           : Nieuwstraat 23

Beroepsvereniging                    : VBAG (www.vbag.nl)

Zorgverlenersnummer             : 90100991

Praktijk AGB-code                    : 9060563

Registratienummer RBCZ       : 912008R

Registratienummer CBP          : m1598144

Prestatiecode                             : 24504

KvK nummer                              : 63431718

Algemeen

 • Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst wordt op schrift vastgelegd.
 • De behandelingsovereenkomst is tweeledig; De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt. De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, c.q. gespecificeerd

Client en therapeut komen overeen dat;

 • De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.
 • De cliënt de zorgverlener naar beste weten de inlichtingen en de medewerking geeft die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de therapie behoeft. In dit kader zij opgemerkt dat alle, eventuele nadelige gevolgen voortvloeiend uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij huisarts en/of specialist, voor verantwoordelijkheid en rekening komen van cliënt.
 • De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Dit met uitzondering van de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het delen van medische gegevens met bv huisarts/specialist of collega therapeut. Hiervoor zullen therapeut en cliënt een aparte verklaring opstellen alvorens gegevens te delen.
 • Aanvulling van de informatieplicht van de hulpverlener: het zwaartepunt komt te liggen op het “samen” beslissen over de behandeling met de patiënt/cliënt.
 • De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief.

Afspraken behandelingen/consulten

 • Cliënt is voorafgaand aan de eerste sessie geïnformeerd over de kosten per behandeling/consult (zie ook kosten en betaling)
 • Een consult/behandeling duurt 60 tot 90 minuten
 • De cliënt heeft het privacyreglement van praktijk gelezen welke vermeld staat op de website van praktijk ACB-praktijk en cliënt stemt in met dit privacyreglement.
 • Bij verhindering zal de patiënt/cliënt minimaal 24 uur van tevoren afzeggen Dit door telefonisch contact op te nemen, een bericht op antwoordapparaat/voicemail, app of mail. Deze verhindering is pas definitief indien therapeut hierop geantwoord heeft. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening indien de cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook als de cliënt, om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag (zie ook betaling en kosten).
 • Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw/gastheer (de therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken.

Beëindiging

De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:

 • Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat er geen sessies meer nodig zijn;
 • Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail dat men geen sessies meer wil afspreken;
 • De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail geen sessies meer te zullen geven.
 • Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelings- overeenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut;
 • De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is om de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde als de problematiek direct verband houdt met contra- indicaties.
 • De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt.

Kosten en Betaling

 • Een sessie van 60 tot 90 minuten kost € 98,50
 • Betaling vindt plaats via pin óf contant na afloop van de sessie. Indien andere betalingswijze plaats vindt zal dit in overleg zijn met de therapeut.
 • De factuur zal via mail (of indien wenselijk op papier) toegezonden worden.
 • Bij verhindering zal de patiënt/cliënt minimaal 24 uur van tevoren afzeggen Dit door telefonisch contact op te nemen, een bericht op antwoordapparaat/voicemail, app of mail. Deze verhindering is pas definitief indien therapeut hierop geantwoord heeft. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening indien de cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook als de cliënt, om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag

Vergoeding van de therapie

 • Niet alle zorgverzekeraars vergoeden behandelingen. Informeer altijd zelf vooraf aan het bezoek aan uw therapeut bij uw zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) vergoedt.
 • Stuur ontvangen declaraties altijd in. (Bewaar een kopie voor uzelf).

Zie erop toe dat uw behandelaar op zijn/haar declaraties altijd zijn/haar VBAG- licentienummer, AGB-code, RBNG-code en KvK-inschrijving vermeldt. Ook moeten de logo’s van de RBNG en de VBAG op de nota staan afgedrukt

Verhindering behandelaar

Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de consulten, behandelingen of sessie te voeren, kan zij/hij voorstellen een collega-therapeut in haar/zijn plaats in te schakelen die de behandeling overneemt.

In het geval dat patiënt/cliënt dit niet wenst te accepteren dient zij/hij dit schriftelijk aan de therapeut/behandelaar kenbaar te maken en eindigt deze overeenkomst per de datum van ontvangst van bedoeld schrijven aan de therapeut/behandelaar.

Na beëindiging van de overeenkomst worden slechts de kosten van de behandelingen/consulten in rekening gebracht tot de eerder genoemde datum.

Aansprakelijkheid

 • De therapeut is aangesloten bij de beroepsorganisatie De therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).De regels van deze beroepsorganisatie zijn op de therapeut van toepassing . De therapeut heeft een Collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend  geval wordt uitgekeerd door verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico.
 • Vanuit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is er een procedure mogelijk indien je niet tevreden bent over een behandeling of therapeut. Bij een klacht wordt er eerst geprobeerd om er als therapeut en cliënt samen uit te komen. Indien dit niet lukt is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. ACB-praktijk heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. Voor meer informatie kijk je op de website van de  beroepsvereniging VBAG http://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/
 • ACB-praktijk is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem/haar bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.
 • ACB-praktijk is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren bij ACB-praktijk of het betreden van de praktijk, de hal en het gebruik maken van het toilet. op de Nieuwstraat 23 in Valkenswaard.
 • De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.

Vermoeden huiselijk geweld

ACB-praktijk hanteert het stappenplan bij vermoeden van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling https://rbcz.nu/wp-content/uploads/2022/02/220203-Update-Afwegingskader-bij-de-Meldcode.pdf

Telefonisch spreekuur

 • Als er gedurende de periode van therapie vragen c.q. opmerkingen zijn die de patiënt/cliënt (telefonisch) wenst te bespreken, heeft behandelaar/therapeut hiervoor een spreekuur.
 • Voor gesprekken van meer dan 15 minuten zal € 20,00 in rekening worden gebracht. Ook dient de mogelijkheid aanwezig te zijn dat u op het antwoordapparaat inspreekt, naam en telefoonnummer, waarna u zo spoedig mogelijk wordt teruggebeld.

Cliënt is bij starten van het traject gewezen op deze behandelovereenkomst en verklaard:

 • Akkoord te gaan met de behandelovereenkomst
 • De privacy statement in kader van de AVG wetgeving te hebben ontvangen van ACB-praktijk en/of deze gelezen te hebben op de website van ACB-praktijk
 • Akkoord te gaan met het opnemen van zijn/haar email adres in het cliëntendossier van ACB-praktijk en het gebruik van dit email adres voor het versturen van facturen, belangrijke en relevante informatie en nieuwe activiteiten/workshops en dergelijke door acb-praktijk.