Behandelovereenkomst

 

 

Naam behandelaar: Anne-Corinne Boulan

Naam praktijk                           : ACB-Praktijk

Adres praktijk                           : Nieuwstraat 23

Beroepsvereniging                    : VBAG (www.vbag.nl)

Zorgverlenersnummer             : 90100991

Praktijk AGB-code                    : 9060563

Registratienummer RBCZ       : 912008R

Registratienummer CBP          : m1598144

Prestatiecode                             : 24504

KvK nummer                              : 63431718

 

Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie

 • De behandelaar/therapeut is gehouden aan de VBAG beroepscode.
 • De behandelaar/therapeut stelt de belangen van de patiënt/cliënt centraal in de therapie.
 • Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt alleen dan naar buiten gebracht als patiënt/cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.
 • De behandelaar/therapeut dient de patiënt/cliënt te informeren als tijdens de behandeling/het consult gebruik wordt gemaakt van video, recorders etc. De opnamen zijn en blijven wel eigendom van de behandelaar/therapeut. De hierdoor verkregen gegevens worden vijf jaar bewaard na opnamedatum.
 • De patiënt/cliënt geeft toestemming om vooraf, tijdens, of na de behandelingsperiode bij de volgende personen/instanties informatie in te winnen of aan hen te verstrekken:

Huisarts / Specialist /Ouders / Collega-therapeuten

Afspraken behandelingen/consulten

 • Cliënt is voorafgaand aan de eerste sessie geïnformeerd over de kosten per behandeling/consult.
 • Een consult/behandeling duurt 75 minuten
 • Bij verhindering zal de patiënt/cliënt minimaal 24 uur van tevoren afzeggen (eventueel door een bericht op antwoordapparaat, voicemail, of telefonisch) anders wordt de volledige behandeling/consult in rekening gebracht.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
 • De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

Betaling en kosten

 • De kosten van de therapie bedragen € 95,00 per sessie
 • Betaling vindt plaats via pin na afloop van de sessie
 • De factuur ontvangt u op papier of via mail.
 • Bij het niet nakomen van deze afspraak kan de behandelaar de wettelijke rente in rekening brengen.

Vergoeding van de therapie

 • Niet alle zorgverzekeraars vergoeden behandelingen. Informeer altijd zelf vooraf aan het bezoek aan uw therapeut bij uw zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) vergoedt.
 • Stuur ontvangen declaraties altijd in. (Bewaar een kopie voor uzelf).
 • Zie erop toe dat uw behandelaar op zijn/haar declaraties altijd zijn/haar VBAG- licentienummer, AGB-code, RBNG-code en KvK-inschrijving vermeldt. Ook moeten de logo’s van de RBNG en de VBAG op de nota staan afgedrukt.

Bijzondere bepalingen

Verhindering behandelaar

Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de consulten, behandelingen of sessie te voeren, kan zij/hij voorstellen een collega-therapeut in haar/zijn plaats in te schakelen die de behandeling overneemt.

In het geval dat patiënt/cliënt dit niet wenst te accepteren dient zij/hij dit schriftelijk aan de therapeut/behandelaar kenbaar te maken en eindigt deze overeenkomst per de datum van ontvangst van bedoeld schrijven aan de therapeut/behandelaar.

Na beëindiging van de overeenkomst worden slechts de kosten van de behandelingen/consulten in rekening gebracht tot de eerder genoemde datum.

Aansprakelijkheid

De therapeut heeft een Collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend  geval wordt uitgekeerd door verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico.
Bij geschillen met de behandelaar/therapeut kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de Klachtencommissie van de VBAG of de Stichting Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg (TBNG). Uw behandelaar kan u hierover informeren.

Verder kunt u het klachtenformulier bij de VBAG Ledenadministratie aanvragen, ledenadministratie@vbag.nl. Deze zorgt voor doorzending en zal de envelop niet openen als daarop ‘Klachtencommissie’ is vermeld.

Telefonisch spreekuur

Als er gedurende de periode van therapie vragen c.q. opmerkingen zijn die de patiënt/cliënt (telefonisch) wenst te bespreken, heeft behandelaar/therapeut hiervoor een spreekuur.

Voor gesprekken van meer dan 15 minuten zal € 20,00 in rekening worden gebracht. Ook dient de mogelijkheid aanwezig te zijn dat u op het antwoordapparaat inspreekt, naam en telefoonnummer, waarna u zo spoedig mogelijk wordt teruggebeld.

Client is bij intake gewezen op behandelovereenkomst