Waarnemingsovereenkomst 

Hierbij verklaren:

 Praktijkhouder ACB praktijk: Anne-Corinne     Boulan VBAG lidnummer 2150901 1

en

Waarnemer Marty Gevers therapie , coaching & training:

Marty Gevers-Hermes NBVH lidnummer               14016

Als volgt te zijn overeengekomen:

 1. Waarnemer zal gedurende de periode van ziekte, vakantie of langdurig verlof van Praktijkhouder alle cliënten van Praktijkhouder behandelen en/of te woord staan
 2. De waarneming zal plaatsvinden op het adres Spierkesweg 14 , 5491RJ Sint-Oedenrode
 3. Waarnemer heeft aantoonbare kennis van en ervaring met de (hypnotherapeutische) behandelmethoden van praktijkhouder
 4. Waarnemer is door Praktijkhouder op de hoogte gebracht van de werkwijze in diens praktijk, zoals de wijze van verslaglegging en vorm en duur van de behandelingen. Praktijkhouder heeft duidelijk overgebracht wat van Waarnemer wordt verwacht.
 5. Waarnemer krijgt inzage in dossiers van c1iënten die daartoe vooraf toestemming hebben verleend.
 6. Waarnemer heeft een geldige aansprakelijkheidsverzekering, is aangesloten bij een erkende geschillencommissie en is aan tuchtrecht onderhevig.
 7. Waarnemer is verantwoordelijk voor de door haar aan de cliënt verleende hulp en adviezen gedurende de periode van waarneming.
 8. Waarnemer werkt voor  eigen rekening, met inachtneming van de gehanteerde tarieven van Praktijkhouder. Indien Waarnemer niet onder de vergoedingsregels van zorgverzekeraars val dient zij dit van tevoren te melden.
 9. Praktijkhouder en Waarnemer zijn bij de uitvoering van hun waarnemingsafspraken gebonden aan de inhoud van de toepasselijke wettelijke bepalingen, zoals onder meer opgenomen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de Wet kwaliteit , klachten en geschillen zorg (Wkkgz),  regels met betrekking tot het beroepsgeheim en andere wettelijke regelingen met betrekking tot de verwerking van zorggegevens.
 10. Direct na de waarnemingsperiode geeft Waarnemer een terugkoppeling van de periode van waarneming aan Praktijkhouder en overhandigt zij alle eventueel ontvangen dossiers en andere toebehoren.
 11. Na  de waarnemingsperiode is het Waarnemer niet toegestaan om cliënten van Praktijkhouder zonder diens uitdrukkelijke toestemming verder te behandelen.
 12. Waarnemer zal naar redelijkheid en billijkheid cliënten van Praktijkhouder te woord staan of behandelen. In geval van overmacht zal een andere geschikte therapeut worden voorgedragen.
 13. Deze overeenkomst is van kracht gedurende de periode van één jaar vanaf de dag van ondertekening en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, mits geen van de partijen heeft aangegeven de overeenkomst te willen ontbinden.

Plaats en datum: Valkenswaard, 1 juni 2021

Praktijkhouder: Anne-Corinne Boulan

Waarnemer:

Marty Gevers-Hermes ; www.martygevers.nl // email: contact@martygevers.nl